Kontaktujte nás: Telefon: +420 734 236 363 | Email: info@eminence-organics.eu

Obchodní podmínky B2B

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORGANIC CARE s.r.o.

 1. Některé pojmy

ORGANIC CARE s.r.o. / dále jen prodávající/ = obchodní společnost ORGANIC CARE s.r.o., IČ: 05853842, se sídlem Zelný trh 293/10, Brno-město, 602 00 Brno.

obchodní partner prodávajícího/ dále jen kupující nebo obchodní partner/ = Kupujícím je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Obchodní případ = uzavření a realizace kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

Rámcová smlouva = písemná smlouva o obchodní spolupráci, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, upravující obchodní podmínky individuálně.

Zboží = zbožím se myslí veškeré produkty, které prodávající nabízí k prodeji (dále jen jako „produkty“ nebo „zboží“). Produkty jsou zejména kosmetické výrobky a potřeby, apod. od kosmetické značky Éminence Organic Skin Care. 

Dodávka = splnění zboží, díla nebo služby objednané kupujícím u prodávajícího.

Maloobchodní klient = maloobchodním klientem se má na mysli taková fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „maloobchodní klient“ nebo „spotřebitel“).

 

 1. Určení a použití produktů a odborný personál
 2. Produkty jsou určeny kosmetickým salonům.
 3. Kupující nesmí jakýmkoliv způsobem měnit, upravovat nebo ředit produkty či do nich jakkoli jinak zasahovat, ani jakkoli měnit jejich kvalitu, složení nebo vzhled apod.
 4. Vzhledem k vyššímu standartu produktů nabízených prodávajícím, je kupující povinen poskytovat, při používání produktů, služby v takových prostorách, které exkluzivitě odpovídají, zejména co se týče požadavků na čistotu a estetičnost prostor a takový standard udržovat.
 5. Kupující učiněním závazné objednávky prohlašuje, že má platné oprávnění k podnikatelské činnosti s takovým předmětem podnikání, který mu umožňuje plnění veškerých povinností dle kupní smlouvy a těchto VOP a dále prohlašuje, že své povinnosti dle této smlouvy bude plnit jako odborník a bude jednat s odbornou péčí ve smyslu § 5 občanského zákoníku. Kupující je povinen poskytovat služby a ošetření při používání produktů pouze prostřednictvím plně kvalifikovaného a zaškoleného personálu tak, aby služby byly poskytovány profesionálně. Odborný personál kupujícího je povinen se pravidelně účastnit školení pořádaného prodávajícím ohledně produktů.
 6. Produkty s označením „produkt pouze k profesionálnímu určení“, „profesionální produkt“ „profi produkt“ a dalšími označeními, ze kterých vyplývá, že produkt není určen pro prodej maloobchodnímu klientovi, jsou určeny pouze pro použití odborným proškoleným personálem. Vzhledem k tomu není kupující oprávněn prodávat takto označené zboží maloobchodním klientům.
 7. Produkty s označením „neprodejný produkt“ a dalšími označeními, ze kterých vyplývá, že produkt není určen k prodeji, kde se jedná zejména o testery, vzorky, promoční materiály, stojany, displeje, produkty k tréninku zdarma, drobné zboží k dárkovému balení, není kupující oprávněn prodávat. Tyto produkty slouží výhradně k prezentaci zboží v salónu a nesmí být prodávány ani využívány k profesionální péči.
 8. Prodej zboží maloobchodnímu klientovi je možný pouze v případě zboží bez označení „produkt pouze k profesionálnímu určení“, „profesionální produkt“ a „neprodejný produkt“, a to výlučně za doporučené prodejní ceny, které jsou uvedeny v poskytnutém aktuálním ceníku zboží a také dostupné v e-shopu eminence.cz a www.eminence-organics.eu.
 9. Veškeré reklamní nebo propagační materiály kupujícího týkající se produktů budou předány společnosti ORGANIC CARE s.r.o. za účelem jejich předchozího schválení. ORGANIC CARE s.r.o. nebude bezdůvodně zadržovat nebo zdržovat schválení těchto materiálů. Společnost ORGANIC CARE s.r.o. přezkoumá veškeré reklamní nebo propagační materiály pouze za účelem dodržení ochrany duševních práv kosmetické značky Éminence Organic Skin Care.

 

 1. Platnost obchodních podmínek
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny obchodní případy, ve kterých vystupuje ORGANIC CARE s.r.o. jako prodávající (dále jen prodávající) a obchodní partner jako kupující (dále jen kupující). Těmto obchodním podmínkám (dále jen jako „VOP“) jsou nadřazena ustanovení rámcové smlouvy, pokud je mezi kupujícím a prodávajícím taková smlouva uzavřena.
 3. Platnost těchto VOP při realizaci jednotlivého obchodního případu lze omezit nebo vyloučit pouze písemným ujednáním prodávajícího s kupujícím.
 4. Generálně lze tyto VOP vyloučit pouze uzavřením zvláštní písemné smlouvy mezi ORGANIC CARE s.r.o. a konkrétním obchodním partnerem. Po uplynutí doby, na kterou byla taková zvláštní smlouva uzavřena, se na další obchody s tímto obchodním partnerem použijí ustanovení obsažená v této listině.
 5. Akceptací každé jednotlivé objednávky je uzavřena smlouva mezi obchodním partnerem a ORGANIC CARE s.r.o. ve znění těchto VOP.
 6. V pochybnostech se má za to, že tyto obchodní podmínky mezi ORGANIC CARE s.r.o. a obchodním partnerem platí, ledaže obchodní partner prokáže opak.
 7. Záležitosti neupravené těmito VOP nebo kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“).
 8. Prodávající je oprávněn VOP průběžně novelizovat. VOP v aktuálním znění jsou kupujícímu dostupná na serveru prodávajícího eminence.cz/obchodni-podminky-b2b (dále jen jako „server“).
 9. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí podle VOP aktuálních v době uzavření obchodu.
 10. Nabídky prodávajícího
 11. Nabídky prodávajícího jsou odpovědí na poptávku kupujícího.
 12. Nabídky prodávajícího obsahují označení a cenové údaje poptávané dodávky. Dle požadavku v poptávce kupujícího mohou obsahovat i další vyžádané údaje.
 13. Prodávající je vázán svými nabídkami a obdobnými jednostrannými prohlášeními po dobu platnosti uvedené v těchto dokumentech. Není-li doba platnosti uvedena, činí 30 dní od data vystavení takového dokumentu. To neplatí, pokud se své nabídky dovolává prodávající v potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn ke změně ceníku zboží v termínu 14 dní před zasláním poptávky kupujícího (dále jen „ceník zboží“).
 14. Cenové nabídky jsou bez vazby na skladové zásoby tzn. termín dodání zboží je vždy potvrzován prodávajícím až po přijetí objednávky případně rezervace určitého zboží.
 15. Uzavření smluvního vztahu
 16. Uzavřením smluvního vztahu vznikají prodávajícímu a kupujícímu práva a povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.
 17. K uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku:
 18. podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami

 nebo

 1. zaslání písemného potvrzení objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) prodávajícího kupujícímu. Potvrzení objednávky se děje zaslání emailového formuláře popř. faxového nazvaného jako „kupní smlouva“ na kontaktní emailovou adresu kupujícího, když tento formulář obsahuje potvrzení sjednaných základních údajů týkajících se předmětu dodávky, jeho ceny, platebních a dodacích podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku; bez tohoto potvrzení není objednávka přijata ke zpracování a není platná. V případě, že potvrzení objednávky neodpovídá objednávce kupujícího, nebo je jinak nesprávné, je kupující povinen o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

 

 1. přímým dodáním zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím, pokud před tím nedošlo k uzavření kupní smlouvy dle a) nebo b).

Smluvní vztah vzniklý dle a), b) nebo c) se řídí těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami.

 1. Písemnou smlouvu může platně za ORGANIC CARE s.r.o. podepsat pouze jednatel společnosti. Jiná osoba může smlouvu podepsat pouze na základě písemného zmocnění jednatele nebo písemného pověření jednatele v rámci výkonu zastávané funkce.
 2. E-mailová adresa prodávajícího, na kterou je možné objednávky zasílat zní info@eminence-organics.eu
 3. Předmět dodávky
 4. Předmětem dodávky je zboží, dílo, nebo služba, které bylo jako plnění mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno některým ze způsobů popsaných v oddíle E těchto VOP.
 5. Součástí dodávky nebo je i poradenství.
 6. Doprava ke kupujícímu je součástí dodávky pouze tehdy, je-li to mezi prodávajícím a kupujícím takto výslovně sjednáno.
 7. Případná nekompletnost dodávky prodávajícího není nesplněním dodávky a zakládá pouze právo kupujícího na zahájení reklamačního řízení.

 

 1. Místo dodávky
 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve smlouvě, objednávce nebo objednávkovém formuláři.

 

 1. Termín dodávky
 2. Dodávka musí být splněna prodávajícím v termínu sjednaném smluvním vztahem. Není-li termín sjednán, pak ve lhůtě obvyklé pro splnění dodávky daného typu. Zboží je expedováno zpravidla do 3 - 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží expedovat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti.
 3. Není-li dodávka splněna včas, dostává se prodávající do prodlení. Jediným důsledkem prodlení je vznik nároku kupujícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve smluvním vztahu. Uplatňování jakýchkoliv jiných nároků je nedůvodné.
 4. Odstoupení kupujícího od smluvního vztahu je v případě prodlení prodávajícího možné pouze tehdy, bylo-li ve smluvním vztahu výslovně sjednáno.
 5. Prodlení prodávajícího se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.

 

 1. Ostatní povinnosti při dodávce

 

 1. Není-li dohodnuto jinak, je zboží zasíláno na území České republiky přepravní službou a doprava je přeúčtována kupujícímu v konečné faktuře.
 2. Kupující je povinen přezkoumat při převzetí dodávky její úplnost, a dle možností i funkčnost. Nedostatky dodávky zaznamená pracovník kupujícího do dodacího listu. Na pozdější reklamace ohledně úplnosti dodávky není povinen prodávající brát zřetel.
 3. V případě sporu jsou směrodatné záznamy na dodacím listě, který je v držení prodávajícího.
 4. V případě prodlení s převzetím dodávky ze strany kupujícího, vzniká prodávajícímu nárok účtovat kupujícímu od 30. dne ode dne uskladnění dodávky skladné ve výši 0,07% z hodnoty nepřevzaté dodávky za každý i započatý den skladování.

 

 

 1. Přechod vlastnického práva

 

 1. K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází až úplným zaplacením kupní ceny zboží.
 2. Až do doby přechodu vlastnického práva na kupujícího se kupující zavazuje nakládat se zbožím tak, aby prodávajícímu nevznikla žádná škoda. Kupující se zavazuje plnit případné dispoziční pokyny prodávajícího jako vlastníka věci.
 3. Splněním dodávky přechází na kupujícího nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení dodávky.
 4. Do úplného zaplacení ceny zboží (díla, služby) není kupující oprávněn učinit z dodávky součástí nebo příslušenství jiné věci ani učinit právní úkon směřující k převodu vlastnického práva k dodávce na třetí osobu.
 5. V případě, že kupující poruší ustanovení čl. 3 oddílu I těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 30% ceny dodávky. Právo na náhradu škody, není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

 

 1. Cena zboží, díla, služby
 2. Kupující prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k uhrazení zboží/předmětu díla.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku sjednanou cenu. Sjednanou cenou je cena, uvedená ve smlouvě nebo v písemném potvrzení objednávky. Není-li cena sjednána smluvně, je sjednanou cenou cena, uvedená v aktuálním ceníku zboží.
 4. Cenu vyúčtuje prodávající kupujícímu po splnění dodávky fakturou - daňovým dokladem. Ve faktuře - daňovém dokladu zúčtuje prodávající zálohy dosud poskytnuté kupujícím na tento obchodní případ.
 5. Kupující je povinen uhradit fakturu - daňový doklad ve lhůtě splatnosti, která je na faktuře uvedena. Pro případ prodlení s úhradou faktury může prodávající uplatnit na kupujícího úrok z prodlení ve výši 15% p.a., není- li smluvním ujednáním sjednána jiná výše úroku z prodlení.
 6. Prodlení kupujícího s platbou delší jak 30 dnů zakládá právo prodávajícího odstoupit, po předchozím písemném upozornění kupujícího, od smluvního vztahu. Odstoupením od smluvního vztahu se vztah ruší od samého počátku. Kupujícímu vzniká povinnost vrátit splněnou dodávku a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% ceny dodávky. V případě použitelnosti vrácené splněné dodávky pro jiného kupujícího, činí výše smluvní pokuty 30% z ceny vrácené splněné dodávky. V případě, že kupující nebude schopen dodávku vrátit prodávajícímu, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% ceny dodávky. Smluvní pokutu zúčtuje prodávající fakturou - daňovým dokladem. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Zálohu, poskytnutou případně kupujícím na úhradu ceny dodávky, je prodávající oprávněn jednostranně započíst na smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek.
 7. Důsledkem prodlení kupujícího se zaplacením záloh je prodloužení lhůty dodávky prodávajícího o dobu z prodlení úhrady zálohové faktury. Při prodlení delším jak 30 dnů je prodávající oprávněn od smluvního vztahu odstoupit. Ustanovení oddílu I čl. 5 platí v tomto případě obdobně.

 

 1. Zadržovací právo k dalšímu zboží, dílu či službám
 2. Prodávající není v prodlení s dobou plnění dodávky zboží, díla nebo služby, pokud se kupující nachází v prodlení se zaplacením splatných faktur prodávajícího. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet kupujícímu dodávku řádně objednaného zboží (díla, služby), pokud ve smluvený den dodávky bude mít kupující u prodávajícího jakýkoliv neuhrazený závazek po splatnosti. Závazky kupujícího, které se staly splatnými před zadržením dodávky nebo se stanou splatnými v průběhu zadržování dodávky, je kupující povinen neprodleně uhradit.
 3. Zadržení zboží (díla, služby) pomine den následující po vyrovnání všech splatných závazků kupujícího na účet prodávajícího. Po zániku zadržovacího práva dodá prodávající zadrženou dodávku zboží (díla, služby) kupujícímu do 5 pracovních dnů.
 4. Pokud skutečnosti pro trvání zadržovacího práva prodávajícího trvají více jak 15 dnů, může prodávající písemně odstoupit od smluvního vztahu na dodávku zadrženého zboží (díla, služby). Odstoupením od smluvního vztahu se práva a povinnosti smluvních stran, týkající se daného obchodního případu, ruší od samého počátku a prodávající provede kupujícímu vyúčtování případně poskytnuté zálohy na zrušený obchodní případ tak, že tuto zálohu započte na své pohledávky za kupujícím po splatnosti, včetně úroků z prodlení a kurzových rozdílů. Případný přeplatek zálohy po jejím vyúčtování vrátí prodávající kupujícímu.

 

 1. Uplatnění vad zboží
 2. Kupující má povinnost zkontrolovat dodané zboží co nejdříve po dodání. Vady zboží lze uplatnit na adrese sídla prodávajícího: Zelný trh 293/10, Brno-město, 602 00 Brno.
 3. Vada se uplatňuje písemně. Kupující na ni uvede č. potvrzení objednávky, dodacího listu, případně dalšího identifikačního znaku prodávajícího a stručný popis závady.
 4. Vada musí být uplatněna ve lhůtě 10 dní. Na pozdější uplatnění vad není povinen prodávající brát zřetel.
 5. Zákaz prodeje zboží on-line
 6. Kupující není oprávněn prodávat zboží nakoupené od prodávajícího třetím subjektům prostřednictvím on-line prodeje. Výhradním distributorem zboží prostřednictvím on-line prodeje je prodávající. V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto odstavce, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
 7. Školení
 8. Obchodní partner je povinen zabezpečit vstupní školení pro všechny svoje zaměstnance u prodávajícího. Prodávající se zavazuje zajistit další vzdělávání a prezentaci nových produktů, a to nejméně dvakrát ročně. Všechna školení budou probíhat ve městě Brno, nedohodnou-li se prodávající a kupující odlišně.

 

 1. Ostatní povinnosti kupujícího
 2. Kupující se zavazuje zboží, které je předmětem koupě, používat výhradně po dobu expirační lhůty, která je uvedena na obalu zboží. Kupující se zavazuje neprodávat ani nepoužívat zboží po uplynutí expirační lhůty.
 3. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky skladování zboží, které je předmětem koupě při stálé teplotě 5 – 20 C na tmavém a suchém místě. Nedoporučuje se produkty mrazit ani ohřívat.

 

 1. Autorská práva
 2. Obsah zobrazený na dodávaném zboží je chráněn autorskými právy a ochrannou známkou, aby byla zachována celistvost značky Éminence Organic Skin Care. Obchodní partner výslovně prohlašuje, že nijak nebude porušovat žádná autorská, průmyslová či jiná práva duševního vlastnictví. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se obchodní partner zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Tím není dotčeno práva na náhradu škody. V případě, že vůči prodávajícímu či obchodnímu partnerovi uplatní třetí osoba jakékoliv autorská, průmyslová či jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k dodávkám realizovaným dle těchto VOP či jejich dodávkám do budoucna, zavazuje se obchodní partner nároky této třetí osoby vyřešit na svůj náklad svým jménem tak, aby nedošlo k zpochybnění či ohrožení dodávek dle této smlouvy a distribuci zboží ze strany prodávajícího jeho zákazníkům. Současně obchodní partner odpovídá prodávajícímu za způsobenou škodu.
 3. Kupující je oprávněn užívat ochranné známky produktů jen na základě podlicenční smlouvy, kterou uzavře s prodávajícím, a jen v rozsahu daném touto smlouvou.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Tento článek se použije pouze v případě, že kupující je fyzickou osobou. Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů kupujícího řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.
 3. Při uzavření smlouvy dle těchto VOP a poskytování služeb dle těchto VOP dochází k předání osobních údajů kupujícího prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím.
 4. Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno, sídlo, email, telefon, datum narození, IČ, DIČ.
 5. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy dle těchto VOP a její naplnění.
 6. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu trvání této smlouvy a dále 10 let poté jako důkaz proti právním nárokům nebo k uplatnění právních nároků. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
 7. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a jeho subdodavatelé služeb, což jsou především účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího, poskytovatel webového řešení a poskytovatel hostingu. Prodávající je dále oprávněna předat osobní údaje kupujícího případným dalším osobám uvedeným v Zásadách zpracování osobních údajů.
 8. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
 9. Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
 10. Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 11. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může kupující souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího.

 

 1. Smlouva mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů

 

 1. Ustanovení tohoto článku se užijí v případě, že se některá ze smluvních strany ocitne v postavení zpracovatele ve smyslu GDPR a dochází k předávání osobních údajů třetích osob smluvní stranou, jakožto správcem (dále v tomto článku jako „správce“), druhé smluvní straně, jakožto zpracovateli (dále v tomto článku jako „zpracovatel“), za účelem zpracování osobních údajů zpracovatelem. V případě, že se smluvní strana ocitne v postavení zpracovatele je povinna důsledně dodržovat tato ustanovení. Zpracovatel prohlašuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo všechny požadavky GDPR a souvisejících zákonů.
 2. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje předané mu správcem pouze za účelem plnění této smlouvy nebo smlouvy o obchodním zastoupení či jiné obdobné smlouvy, a to po dobu trvání těchto smluv, a to pouze v souladu s pokyny a požadavky správce.
 3. Zpracovatel prohlašuje, že udržuje a po celou dobu zpracování bude udržovat odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě nebo zneužití.
 4. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří budou mít k osobním údajům přístup, jsou zpracovatelem odpovědně vybráni, byly proškolení a seznámeni s podmínkami zpracování osobních údajů dle GDPR a jsou zavázáni mlčenlivostí.
 5. Zpracovatel je oprávněn a správce zpracovateli dává svolení k zapojení dalších zpracovatelů osobních údajů, je-li to nutné k řádnému poskytování služeb dle smlouvy uzavřené podle těchto VOP. V případě zapojení dalšího zpracovatele je zpracovatel povinen dodržovat podmínky dle čl. 28 GDPR.
 6. Zpracovatel je oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
 7. Zpracovatel je povinen zavázat mlčenlivostí všechny osoby, které budou v rámci činnosti pro zpracovatele zpracovávat osobní údaje předané mu správcem.
 8. Zpracovatel je povinen přijmout všechny opatření dle čl. 32 GDPR. Zpracovatel prohlašuje, že tato opatření přijal a osobní údaje jsou v případě předání zpracovateli dostatečně chráněny.
 9. Zpracovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování a je-li to možné, zpracovatel bude správci nápomocen při povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů. Správce bere na vědomí, že zpracovatel nemusí mít technické možnosti vyřídit žádost o výkon práv subjektů údajů. Vyřizování těchto žádostí ze strany správce může být zpracovatelem zpoplatněno.
 10. Zpracovatel je povinen být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, při zohlednění povahy informací, které má zpracovatel k dispozici.
 11. Zpracovatel je povinen osobní údaje předané mu správcem vymazat nebo je vrátit správci a vymazat existující kopie na základě písemného rozhodnutí správce doručeného nebo v případě ukončení této smlouvy. Toto ustanovení se neuplatí, pokud je zpracovatel povinen si osobní údaje ponechat na základě zákonných ustanovení.
 12. Zpracovatel je povinen poskytnou správci na základě jeho požadavku informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinnosti stanovaných v čl. 28 GDPR a je povinen přispět k provedení auditu ve smyslu čl. 27, odst. 3, písm. h) GDPR.

 

 

 

V Brně, dne 20.5.2018

 

Affiliate program